„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

Numer projektu: nr POIS.02.03.00-00-0106/17

Całkowita kwota ogólna projektu:  9 861 708,57 zł

Kwota dofinansowania:  5 029 931,24 zł

Projekt realizowany jest przez Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”, jest:

a) Wypełnienie przez aglomerację wymogów określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22/07/2014 r. dotyczącym sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

b) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych

c) Uregulowanie systemu odprowadzania ścieków

d) Usprawnienie systemu eksploatacji istniejących i nowo budowanych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków

Powyższe cele główne zrealizowane zostaną poprzez:

– Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin,

– Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączenie nowych RLM do budowanej kanalizacji

W zakresie inwestycji związanych z gospodarką ściekową przewiduje się:

  1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin o przepustowości Qdśr=230 m3/d
  2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III, który polegał będzie na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnym, z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Sochocin, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec.

Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy ulic: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Biuro Projektu znajduje się w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o.,

adres: ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

tel. 732-880-811