Kilkumilionowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. Wykonawca wybrany, umowa podpisana


W piątek, 21 stycznia w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Sochocinie podpisano umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i rozbuduje gminną oczyszczalnię ścieków w Kondrajcu w ramach projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III), wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. A wszystko to w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły dwie oferty. Prace wykona spółka „PAPBUD” z siedzibą Piaskach, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości ponad 7,3 mln zł.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj obejmować będzie: przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu i rozbudowy obiektów istniejącej oczyszczalni oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych.

W piątek, 21 stycznia umowę na wykonanie tego przedsięwzięcia podpisali: prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Grażyna Pietrzak, a także prezes firmy PAPBUD Marcin Papierowski i członek zarządu Jacek Papierowski.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, to faza projektowa, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, którą ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy, drugi zaś dotyczy wykonania robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizację drugiego etapu zaplanowano do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Dodajmy jeszcze, że w 2021 roku podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie zapadła decyzja o przekazaniu tak zwanym aportem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych terenu zabudowanego obiektami oczyszczalni ścieków, a chodzi o blisko trzy hektary terenu w Kondrajcu. Jak wynikało z informacji przekazanych w trakcie obrad przez prezesa sochocińskiej spółki Grażynę Pietrzak, taki aport był konieczny, aby można było otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększony poziom dofinansowania na modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. Co istotne, spółka w dniu 3 grudnia ubiegłego roku podpisała aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którym to pismem zwiększono dofinansowanie na realizację całego projektu do kwoty ponad 7 mln zł.

Jest to naprawdę duży krok, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej, przestarzałej już oczyszczalni ścieków, typu „LEMNA”. Ta nowoczesna technologia (MBR) ma spełniać wszelkie obwarowania ustawowe Polski, jak i Unii Europejskiej, które muszą spełniać obecnie i w przyszłości inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki tej inwestycji miasto i gmina Sochocin znajdzie się w czołówce gmin w Polsce, które będą spełniać najwyższe normy oczyszczonego ścieku komunalnego – mówi prezes Pietrzak.

Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania zarówno burmistrzowi miasta i gminy Sochocin, Panu Jerzemu Ryzińskiemu, jak i Radzie Miejskiej w Sochocinie, za pomoc w realizacji projektu. Bez ich pomocy i zaangażowania nie doszłoby do podpisania w dniu dzisiejszym tak ważnej umowy dla mieszkańców miasta i gminy Sochocin – kończy szefowa sochocińskiej spółki Grażyna Pietrzak.

Na koniec przypomnijmy, że realizacja przedsięwzięcia została powierzona gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a zadanie jest częścią większego projektu, na który pozyskano nieco ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania. Oprócz oczyszczalni projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie o długości prawie 7 km.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

Numer projektu: nr POIS.02.03.00-00-0106/17

Całkowita kwota ogólna projektu:  9 861 708,57 zł

Kwota dofinansowania:  5 029 931,24 zł

Projekt realizowany jest przez Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”, jest:

a) Wypełnienie przez aglomerację wymogów określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22/07/2014 r. dotyczącym sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

b) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych

c) Uregulowanie systemu odprowadzania ścieków

d) Usprawnienie systemu eksploatacji istniejących i nowo budowanych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków

Powyższe cele główne zrealizowane zostaną poprzez:

– Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin,

– Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączenie nowych RLM do budowanej kanalizacji

W zakresie inwestycji związanych z gospodarką ściekową przewiduje się:

  1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin o przepustowości Qdśr=230 m3/d
  2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III, który polegał będzie na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnym, z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Sochocin, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec.

Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy ulic: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Biuro Projektu znajduje się w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o.,

adres: ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

tel. 732-880-811