„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

Trwają roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kondrajcu

Trwają prace budowlano-konstrukcyjne związane z modernizacją i rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Kondrajcu w ramach projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III), wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Inwestycja realizowana jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W tym momencie trwają roboty związane z wykonaniem żelbetowego zbiornika pod reaktor biologiczny membranowy (MBR), mającego mieścić urządzenie techniczne, w ramach nowego ciągu technologicznego, złożonego z dwustopniowego oczyszczania mechanicznego w oparciu o osad czynny.

Oczyszczalnia po modernizacji oraz rozbudowie w kulminacyjnym momencie będzie mogła przyjąć 250 m3 na dobę, a zastosowanie technologii oczyszczania MBR spowoduje wysokie stężenie osadu czynnego i wysoką, jakość ścieków oczyszczonych. Membrany ultrafiltracyjne zatrzymują między innymi wszystkie cząstki stałe, bakterie i wirusy (częściowo), przez co gwarantują najwyższą jakość oczyszczania.

Przypomnijmy, że w drugiej połowie stycznia 2022 roku umowę na wykonanie tego przedsięwzięcia podpisali: prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Grażyna Pietrzak, a także prezes firmy „PAPBUD” Marcin Papierowski i członek zarządu Jacek Papierowski. W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły dwie oferty. Prace wykona właśnie spółka „PAPBUD”, z siedzibą Piaskach, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości ponad 7,3 mln zł.

Zakres prac w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu i rozbudowy obiektów istniejącej oczyszczalni, a także wykonanie wszelkich robót budowlanych.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, to faza projektowa, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, którą ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy, drugi zaś dotyczy wykonania wszelkich robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizację drugiego etapu zaplanowano do końca czerwca 2023 roku.

Dodajmy jeszcze, że w 2021 roku podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie zapadła decyzja o przekazaniu tak zwanym aportem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych terenu zabudowanego obiektami oczyszczalni ścieków, a chodzi o blisko trzy hektary terenu w Kondrajcu. Jak wynikało z informacji przekazanych w trakcie obrad przez prezesa sochocińskiej spółki Grażynę Pietrzak, taki aport był konieczny, aby można było otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększony poziom dofinansowania na modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Jest to naprawdę duży krok, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej, przestarzałej już oczyszczalni ścieków, typu „LEMNA”. Ta nowoczesna technologia (MBR) ma spełniać wszelkie obwarowania ustawowe Polski, jak i Unii Europejskiej, które muszą spełniać obecnie i w przyszłości inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki tej inwestycji miasto i gmina Sochocin znajdzie się w czołówce gmin w Polsce, które będą spełniać najwyższe normy oczyszczonego ścieku komunalnego – mówi szefowa sochocińskiej spółki Grażyna Pietrzak.

Na koniec przypomnijmy jeszcze tylko, że realizacja przedsięwzięcia została powierzona gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie, a zadanie jest częścią większego projektu, na który pozyskano nieco ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania. Oprócz oczyszczalni projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie o długości prawie 7 km.

Do sprawy tej z pewnością jeszcze nie raz powrócimy.

Kilkumilionowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. Wykonawca wybrany, umowa podpisana

W piątek, 21 stycznia w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Sochocinie podpisano umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i rozbuduje gminną oczyszczalnię ścieków w Kondrajcu w ramach projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III), wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. A wszystko to w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły dwie oferty. Prace wykona spółka „PAPBUD” z siedzibą Piaskach, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości ponad 7,3 mln zł.

Zakres prac w formule zaprojektuj i wybuduj obejmować będzie: przygotowanie projektu budowlanego modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Kondrajcu i rozbudowy obiektów istniejącej oczyszczalni oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych.

W piątek, 21 stycznia umowę na wykonanie tego przedsięwzięcia podpisali: prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Grażyna Pietrzak, a także prezes firmy PAPBUD Marcin Papierowski i członek zarządu Jacek Papierowski.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich, to faza projektowa, wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, którą ustalono na sześć miesięcy od daty podpisania umowy, drugi zaś dotyczy wykonania robót budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Realizację drugiego etapu zaplanowano do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Dodajmy jeszcze, że w 2021 roku podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie zapadła decyzja o przekazaniu tak zwanym aportem Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych terenu zabudowanego obiektami oczyszczalni ścieków, a chodzi o blisko trzy hektary terenu w Kondrajcu. Jak wynikało z informacji przekazanych w trakcie obrad przez prezesa sochocińskiej spółki Grażynę Pietrzak, taki aport był konieczny, aby można było otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększony poziom dofinansowania na modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. Co istotne, spółka w dniu 3 grudnia ubiegłego roku podpisała aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którym to pismem zwiększono dofinansowanie na realizację całego projektu do kwoty ponad 7 mln zł.

Jest to naprawdę duży krok, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji starej, przestarzałej już oczyszczalni ścieków, typu „LEMNA”. Ta nowoczesna technologia (MBR) ma spełniać wszelkie obwarowania ustawowe Polski, jak i Unii Europejskiej, które muszą spełniać obecnie i w przyszłości inwestycje wodno-kanalizacyjne. Dzięki tej inwestycji miasto i gmina Sochocin znajdzie się w czołówce gmin w Polsce, które będą spełniać najwyższe normy oczyszczonego ścieku komunalnego – mówi prezes Pietrzak.

Z tego miejsca składam serdeczne podziękowania zarówno burmistrzowi miasta i gminy Sochocin, Panu Jerzemu Ryzińskiemu, jak i Radzie Miejskiej w Sochocinie, za pomoc w realizacji projektu. Bez ich pomocy i zaangażowania nie doszłoby do podpisania w dniu dzisiejszym tak ważnej umowy dla mieszkańców miasta i gminy Sochocin – kończy szefowa sochocińskiej spółki Grażyna Pietrzak.

Na koniec przypomnijmy, że realizacja przedsięwzięcia została powierzona gminnej spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a zadanie jest częścią większego projektu, na który pozyskano nieco ponad 5 mln zł unijnego dofinansowania. Oprócz oczyszczalni projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Sochocinie o długości prawie 7 km.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec, gm. Sochocin”

Informacja o zakończeniu prac
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Na ulicach gdzie realizowana była inwestycja zostały zamieszczone tablice informacyjne dotyczące wykonywanego przedsięwzięcia.

Prace z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin zostały zakończone na przełomie marca i kwietnia 2020r.


Ruszyła budowa prac przy ul. Kościuszki

Trwa kanalizowanie ulic Sochocina. Tym razem roboty, związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej idą pełną parą w ciągu ulicy Kościuszki.

Przypomnijmy, w 2019 roku prowadzone będą jeszcze prace na ulicach: Ciechanowskiej, Kościelnej, Płońskiej, Wojska Polskiego, Akacjowej, Kościuszki (ciąg dalszy), Polnej oraz Sosnowej.

Ruszyła budowa prac przy ul. Zakościelnej

Rozpoczęły się prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Zakościelnej w Sochocinie.

Przypomnijmy, inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7,02 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa.

W 2019 r. będę to ulice: Ciechanowska, Kościelna, Płońska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Akacjowa, Kościuszki, Polna i Sosnowa.

Początki prac

Ruszyły prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności w Sochocinie. Następna będzie ul. Pułaskiego. W roku 2019 dołączą ulice: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. Realizacja tej inwestycji kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji Sochocin oraz umożliwi sukcesywne utwardzanie nawierzchni dróg.

Podpisanie umów

W dniu 19.07.2018r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie zostały podpisane umowy w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) oraz w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją w. w. przedsięwzięcia. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,3 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. W tym roku wszczęte będą prace przy ul. Wolności oraz Pułaskiego. Realizacja tej inwestycji kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania i oczyszczania ścieków w aglomeracji Sochocin oraz umożliwi sukcesywne utwardzanie nawierzchni dróg.

Na spotkaniu obecni byli Wójt Gminy Sochocin, Skarbnik Gminy Sochocin, Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektora nadzoru. Wójt zapoznał mieszkańców z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Umowę na wykonanie kanalizacji podpisali: Izabela Delura- prezes GZK oraz Kazimierz Olszewski- właściciel firmy PLAST-Bud. W wydarzeniu uczestniczyli także zainteresowani mieszkańcy Sochocina. Chętni mogli zapoznać się z projektem budowy instalacji sanitarnej w Sochocinie.

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie, spółka należąca do gminy rozstrzygnęła przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III).

W przetargu na wykonawcę inwestycji wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy sp.j. z siedzibą w Ciechanowie.

Przypomnijmy, inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,3 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki i Sosnowa. Dodajmy, że na budowę kanalizacji i na rozbudowę oraz modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Kondrajcu, gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych. Całkowite koszty całego projektu wyniosą blisko 9,9 mln złotych.

Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. Do nowej sieci będzie mogło się przyłączyć 466 osób.

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji

Umowa o dofinansowanie budowy kanalizacji podpisana!

Dzisiaj w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap II b i III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec”. Przypomnijmy, że na realizację ww. zadania Gmina Sochocin otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów złotych. Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Sochocin.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 7 km w następujących odcinkach: ul. Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano modernizację oczyszczalni ścieków w Kondrajcu. Planowana sieć kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci w miejscowości Sochocin. Do nowej sieci będzie mogło się przyłączyć 466 osób.

Numer projektu: nr POIS.02.03.00-00-0106/17

Całkowita kwota ogólna projektu:  9 861 708,57 zł

Kwota dofinansowania:  5 029 931,24 zł

Projekt realizowany jest przez Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Celem projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin”, jest:

a) Wypełnienie przez aglomerację wymogów określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22/07/2014 r. dotyczącym sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

b) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych

c) Uregulowanie systemu odprowadzania ścieków

d) Usprawnienie systemu eksploatacji istniejących i nowo budowanych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków

Powyższe cele główne zrealizowane zostaną poprzez:

– Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin,

– Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączenie nowych RLM do budowanej kanalizacji

W zakresie inwestycji związanych z gospodarką ściekową przewiduje się:

  1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm Sochocin o przepustowości Qdśr=230 m3/d
  2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III, który polegał będzie na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnym, z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Sochocin, odprowadzającej ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec.

Budowa sieci kanalizacyjnej dotyczy ulic: Płońska, Ciechanowska, Wojska Polskiego, Zakościelna, Kościelna, Żeromskiego, Wolności, Pułaskiego, Akacjowa, Polna, Kościuszki, Sosnowa.

Biuro Projektu znajduje się w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sochocinie Sp. z o.o.,

adres: ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin

tel. 732-880-811